Model Contract de inchiriere

13 March 2016

Model Contract de inchiriere

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE AUTO

Nr._______ din _______________


Încheiat între :

SC Eivissa SRL cu sediul în Baia Mare , Str. Hortensiei nr. 4, înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. J24/942/2007 , având Cod Unic de Înregistrare 21749132 ,tel. 0745550820, reprezentata legal de Nechita Romulus Romeo, având funcţia de administrator denumită în continuare PROPRIETAR, reprezentant al proprietarului si

S.C. / D-na / D-nul ___________________________________________ , având sediul / domiciliul _________________________________________________________________________________________tel._____________________ , reprezentata legal prin _________________________________________ având funcţia de _______________________ ,denumit/ă în continuare CHIRIAŞ si

S.C. / D-na / D-nul ___________________________________________ , având sediul / domiciliul _________________________________________________________________________________________tel._____________________ , reprezentata legal prin _________________________________________ având funcţia de __________________ ,denumit/ă în continuare SOFER DITIONAL

ART.1 PREVEDERI PRELIMINARE ŞI DEFINIŢII

Datele cuprinse în preambulul prezentului Contract fac parte integrantă din acesta. În consecinţă parţile sunt datoare să îşi comunice una alteia orice modificare are loc în perioada derulării contractului referitoare la datele de mai sus.

Partea păgubită prin nerespectarea acestor prevederi poate cere rezilierea contractului şi despăgubiri pentru prejudiciul cauzat.

Părţile contractante se obligă să dea dovadă de buna-credinţă în desfăşurarea contractului, să nu întreprindă nimic în scopul prejudicierii celeilalte părţi şi să nu-şi ascundă una alteia nici un aspect legat de desfăşurarea prezentei înţelegeri.

Zile - termenele exprimate, în zile, în acest contract, sunt considerate a fi perioade de 24 ore.

Părţi - cele două societăţi de drept român sau societate si persoana fizica semnatare ale Contractului. Persoanele fizice care au semnat prezentul Contract în numele unei persoane juridice sau fizice, declară că sunt reprezentanţi legali şi sunt autorizaţi de toţi actionarii/asociaţii persoanei juridice să semneze în acest Contract. Parţile contractante sunt persoane juridice sau persoana juridica si fizica distincte, independente din punct de vedere financiar şi nu crează un raport de subordonare.

Contract - orice referire făcută în cele ce urmează la termenul de Contract va fi interpretată ca fiind făcută la acest Contract de închiriere, negociat şi încheiat între Părţi.

ART.2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl reprezintă închirierea din partea proprietarului către chiriaş a autoturismului cu elementele de identificare de mai jos :


Marca - ___________________________________________________

Tipul - ___________________________________________________

Număr înmatriculare -__________________________________

Numar de identificare ____________________________________________

Combustibil utilizat - _______________________, rezervor______________

Kilometri la bord - ___________________, km. revizie ___________________


Prin semnarea prezentului contract se consideră că s-a realizat predarea autoturismului din partea proprietarului şi primirea din partea chiriaşului. Odată cu acesta s-au predat şi următoarele : certificat de înmatriculare, asigurarea obligatorie RCA, rovigneta, 1 cheie, trusa medicala, cric, roata de rezerva, triunghi. Proprietarul isi pastreaza dreptul de proprietate deplina asupra autoturismului.

Din momentul predarii autoturismului si pana la reintrarea in posesia acestuia Proprietarul este exonerat de raspundere pentru daunele provocate tertilor de autovehiculul inchiriat.

ART.3 DURATA

Prezentul Contract s-a încheiat pentru _____ zile calendaristice cu începere de la data de __________________, ora ______, şi urmează a fi finalizat la data de ______________, ora ______, la următoarea adresă _____________________________________________ unde va fi si adus autoturismul.

La sfârşitul acestui Contract părţile pot să îl prelungească de comun acord, prin semnarea unor acte adiţionale.

Prezentul Contract poate fi continuat de către succesorii legali ai semnatarilor dacă aceştia au acordul expres ai celeilalte părţi.

ART.4 CHIRIA, GARANTIA ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

 1. Pretul inchirierii autoturimului este de _________ in limita a ____km/zi, insumand in total __________________ pentru maxim ______ km. Chiria s-a achitat numerar conform facturii/bon fiscal _____________________________
 2. Garantia este __________________, achitata la semnare si care va fi retinuta in cazuri de distrugeri de orice fel, in lipsa unor componente si accesorii, la pierderea sau distrugerea documentelor, cheilor sau la neaducerea autoturismului in vederea efectuarii reviziilor periodice .
 3. În situaţia în care se depăşeşte termenul sau numarul de km stabiliti prin acest contract , chiriaşul va plăti, în ziua restituirii autoturismului, pentru perioada sau numarul de km depasiti o chirie identică cu cea stabilită în prezentul contract, pentru fiecare zi sau numar km. Calculul chiriei se face pentru o zi sau numar km şi nu poate fi fragmentat pe ore.
 4. Chiriasul este de acord sa achite cu numerar si alte cheltuieli ulterioare care ii sunt imputabile, cum ar fi valoarea avarierii masinii, tichetele de parcare, amenzile de circulatie sau de parcare, etc.
 5. Chiriasul datoreaza pretul pentru ziua de inchiriere, in cuantumul convenit chiar daca nu foloseste autovehiculul inchiriat sau il returneaza inainte de expirarea perioadei de inchiriere.
 6. In cazul in care livrarea si returnarea autoturismului se face la aeroport se percepe o taxa suplimentara in functie de locatia aeroportului

ART.5 DESTINAŢIA AUTOTURISMULUI

Autoturismul închiriat va fi folosit numai de chiriaş ca mijloc de transport în interesul firmei / personal , această destinaţie neputând fi schimbată (de ex. taxi sau transport marfă, tigari, alcool, alte substante interzise) decât cu acordul scris al proprietarului.Se interzice subinchirierea autoturismului, cedarea lui pentru a fi condus unei terte persoane sau parasirea Romaniei.

ART.6 OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI

Proprietarul se obligă :

să predea autoturismul în stare de funcţionare, fără vicii ascunse, având efectuată inspecţia tehnică periodică la zi, asigurarea obligatorie de răspundere civilă ;

să asigure folosinţa liniştită şi utilă a autoturismului închiriat pe perioada derulării contractului;

să garanteze pe chiriaş de evicţiunea provenită din fapta sa, cât şi pentru viciile care fac improprie folosinţa autoturismului conform destinaţiei sale ;

să predea chiriaşului autoturismul curat si cu rezervorul de combustibil plin sau de comun acord ;

nu se obliga sa inlocuiasca autoturismul inchiriat, sa asigure asistenta tehnica si service ;

ART.7 OBLIGAŢIILE CHIRIAŞULUI

Chiriaşul se obligă:

să achite chiria şi cheltuielile de întreţinere curente realizate la service-uri autorizate, dacă este cazul, la termenele convenite, sa achite amenzile de parcare sau circulatie primite;

autoturismul nu va fi folosit in contraventie cu legislatia in vigoare pentru transportul de bunuri sau persoane in scopul obtinerii de venituri

să utilizeze autoturismul închiriat cu maximă diligentă şi bună credinţă, evitând distrugerea, degradarea, sau deteriorarea acestuia folosindu-l ca un bun propriu, păstrandu-l în aceeaşi stare în care i-a fost predat. Dacă pe perioada în care operează prezentul contract, autoturismul va fi implicat intr-un accident din vina chiriaşului acesta va plăti zilele de staţionare cauzate de accidentul produs la valoarea chiriei zilnice si costurile integrale de reparatie;

să circule doar pe teritoriul României cu autoturismul închiriat, nerespectarea este considerata furt

să anunţe imediat proprietarul, organele de Politie (in maxim 1 oră de la data la care a luat la cunoştinţă) în cazul unui eveniment de natura accidentului, furt, distrugere totală sau parţială sau în cazul unei defecţiuni si obtinerea actelor doveditoare prevazute de lege pentru reparatie

să suporte costul reparaţiilor cauzate de utilizarea necorespunzătoare a vehiculului;

să nu execute nici un fel de reparaţii sau modificări a autoturismului închiriat fără acordul proprietarului;

să asigure pe cheltuiala sa combustibilul necesar deplasărilor. Combustibilul se poate achizitiona doar din statiile peco autorizate si se vor pastra bonurile de achizitie a combustibilului;

să restituie autoturismul închiriat în condiţii tehnice identice cu cele iniţiale, la data expirării prezentului contract;

să predea proprietarului autoturismul curat si cu rezervorul de combustibil plin sau de comun acord

să nu cesioneze acest contract, subînchirieze, vândă sau să nu realizeze acte de asociere privind bunul închiriat, să nu garanteze împrumuturi sau obligaţii pentru sine ori pentru altul cu bunul închiriat

sa pastreze autoturismul incuiat pe durata in care nu il foloseste si sa tina asupra sa documentele lui, nu va lasa masina deschisa sau cu cheile in contact,

nu va circula pe drumuri accidentate sau nedeschise circulatiei rutiere ;

nu va folosi autoturismul in curse, teste sau pentru a remorca alte vehicule sau remorci ;

nu va conduce autoturismul daca a consumat bauturi alcoolice, substante halucinogene sau daca se afla in stare avansata de oboseala sau ii sunt diminuate abilitatile psihice si fizice de a reactiona ;

va verifica indicatoarele de bord, va opri imediat autovehiculul si va anunta proprietarul masinii in cazul aparitiei unei anomalii sau defectiuni in functionare

sa anunte locatorul cu 500 Km inainte de atingerea numarului de kilometri la care urmeaza a fi facuta revizia si sa aduca autoturismul in vederea efectuarii reviziilor periodice

sa instiinteze Proprietarul, la cererea acestuia, cu privire la locul unde se afla autoturismul si sa permita examinarea acestuia de catre Proprietar in maxim 24 de ore de la cererea acestuia

ART.8 PENALITĂŢI

 1. În cazul în care Chiriaşul nu efectuează plăţile la termenele contractuale sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile la termenele stabilite în Contract, va plăti Proprietarului penalităţi de întârziere de

1%/zi, calculate la suma datorată.

 1. Părţile se obligă reciproc, sub sancţiunea plăţii de daune, să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor de care iau cunoştinţă în derularea prezentului contract.

ART.9 RĂSPUNDERI ŞI DECLARAŢII

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor, în legatură ori prin intermediul autoturismului, revine în totalitate chiriaşului;

În cazul avarierii autoturismului pe perioada derulării prezentului contract, dacă avarierea s-a produs din vina chiriaşului , acesta va achita proprietarului o despăgubire egală cu valoarea chiriei zilnice pentru fiecare zi de staţionare în atelierele service . De asemenea chiriasul va achita valoarea intregii reparatii a autoturismului daca avarierea s-a produs din vina sa.

Chiriasul declară şi recunoaşte că :

Ştie să conducă autoturismul identificat mai sus;

Are permis de conducere valabil pe teritoriul ţării noastre ;

Cunoaşte caracteristicile tehnice şi de exploatare normală a autoturismului ;

Cunoaşte legislaţia din domeniu aplicabilă în România, privind circulaţia pe drumurile publice; se interzice consumul de alcool;

Rămâne răspunzător de plata chiriei chiar dacă abandonează bunul închiriat.

ART.10 MODIFICAREA, ÎNCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

 1. Rezilierea unilaterală a contractului din partea chiriasului este interzisă
 2. Proprietarul are dreptul să solicite rezilierea unilaterală a Contractului fara somatie si fara interventia instantei de judecata, dacă : - Chiriaşul nu respectă termenele şi modalităţile de plată prevăzute în Contract ;

-Chiriaşul produce grave prejudicii Proprietarului si autoturismului inchiriat ;

-Chiriasul nu respecta integral sau partial clauzele prezentului contract

3.Contractul se consideră reziliat de drept în următoarele situaţii :

-În cazul în care Chiriaşul depune la Proprietar instrumente de plată neacoperite în bancă;

-În caz de faliment sau insolvenţă declarată pentru una din părţi.

ART.11 CONSECINŢE ALE ÎNCETĂRII EFECTELOR CONTRACTULUI

În cazul încetării efectelor prezentului contract, Chiriaşul este obligat :

- Să restituie imediat autoturismul în starea în care l-a primit;

- Să platească toate sumele datorate Proprietarului, chiar dacă asemenea sume au o scadenţă ulterioară datei încetării contractului.

ART.12 FORŢA MAJORĂ

 1. Cazurile de forţă majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract
 2. Exonerarea de răspundere operează numai pe durata cazului de forţă majoră certificată ca atare de autoritatea competentă şi adusă la cunoştinţă în scris, celeilalte părţi, în termen de 5 zile de la apariţie. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei de fortă majoră, în maxim 5 zile de la încetare.

ART.13 LITIGII

 1. Părţile se angajează să încerce soluţionarea oricărui litigiu intervenit în derularea contractului pe cale amiabilă.
 2. În cazul în care nu se ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, instanţa competentă în soluţionarea litigiului este cea de la sediul Proprietarului.

ART.14 DISPOZIŢII FINALE

Clauzele contractului au fost negociate, acceptate de ambele părţi si supuse legilor din Romania.

Dacă o clauză a acestui Contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca ocice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului Contractului.

Corespondenţa legată de derularea prezentului Contract se va efectua în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire sau prin fax sau la sediul părţilor. Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile de la momentul în care intervin modificări ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului ce figurează în prezentul Contract, a persoanelor ce reprezintă legal societatea, să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.

Acest Contract rămâne valabil între Părţi dacă asociaţii cesionează părţile sociale unei/unor alte persoane. În acest sens, partea care cesionează se obligă să prevadă în actul de cesiune a părţilor sociale existenţa şi valabilitatea acestui Contract de închiriere.

Chiriaşul împuterniceşte pe proprietar (sau reprezentanţii acestuia), ca în situaţia în care nu plăteşte la termenele convenite sumele datorate prin semnarea prezentului contract şi întârzie fara motiv mai mult de o zi sau refuza restituirea masinii, să procedeze la ridicarea imediată a autoturismului, oriunde şi în mâna oricui s-ar afla acesta, în orice condiţii, oferindu-i acces şi pe proprietatea sa în vederea realizării celor de mai sus. Proprietarul isi rezerva dreptul de a anunta Politia pentru furt de masina

Proprietarul isi rezerva dreptul de a recupera de la Chirias orice suma de bani si cheltuieli ocazionate de recuperarea autoturismului in conformitate cu legile romanesti in vigoare.

Chiriaşul declară şi cunoaste faptul că garantarea cu autoturismul închiriat a indeplinirii oricăror obligaţii personale sau sume de bani împrumutate, reprezintă înşelăciune – faptă prevazută şi pedepsită de Codul Penal, acesta neputându-se substitui calităţii de proprietar.

Proprietarul il informează pe chiriaş că nu garantează pentru furtul sau deteriorarea bunurilor sale sau ale insotitorilor, aflate în interiorul autoturismului, si lasate nesupravegheate. În consecinţă, chiriasul este dator a nu ţine valori (bijuterii, telefoane, documente, bani etc.) în bunul inchiriat.


Redactat şi semnat la ________________________ în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte


PROPRIETAR,                                                               Chirias                                                       Reprezentant al proprietarului

        Semnătura                                                         Semnatura

____________________                                  __________________PROCES VERBAL DE RECEPŢIE A AUTOTURISMULUI ÎNCHIRIAT


Am preluat/am predat autoturismul marca ________________________________________________

Nr. de înmatriculare ___________________ km_______________data____________________

Observatii _________________________________________________________


PROPRIETAR S.C. EIVISSA S.R.L.                       CHIRIAŞ

Semnătura                                                           Semnatura

____________________                                __________________


Despre Rent4CARS

Despre Rent4CARS

Rent4CARS.RO, S.c. Eivissa s.r.l., J24/942/2007, CUI 21749132

11 March 2016
Detalii

Aboneaza-te la newsletter-ul Rent4CARS

Ofertele lunii

Copiright 2023 S.c. Eivissa S.r.l. . Toate drepturile rezervate